Vypočti si BMI/BMR Nad 4000 Kč dárek od nás
cinska sport

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

na základě nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR ) a na základě zákona č. 101/2000 Sb. uveřejňuje níže uvedený Správce následující oznámení o nakládaní a ochraně osobních údajů.


I.
Správce


I.1. V souvislosti s osobními údaji uvedenými v tomto dokumentu je jejich Správcem, ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR, Mgr. Ing. Gardiančík Tomáš, IČ 61966878, se sídlem Šilheřovická 558, 725 29 Ostrava- Petřkovice, info@herbaprodukt.cz, tel. +420 596 131 448, zapsaný v Živnostenském rejstříku ČR. (dále jen Správce)

II.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

II.1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III.
Zpracování za účelem koupě zboží


III.1. Správce zpracovává za účelem vyřízení objednávek na koupi zboží učiněných prostřednictvím internetových obchodů www.herbaprodukt.cz(sk), www.cinska-receptura.cz(sk) a www.sportprodukt.cz(sk), tedy za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. b) GDPR, osobní údaje poskytnuté návštěvníkem některé z výše uvedených webových stránek v tomto rozsahu:

- jméno

- příjmení

- adresa bydliště

- telefonní číslo

- emailová adresa

- případně IČ, je-li vyžadována fakturace podnikatelskému subjektu

- případně DIČ, je-li vyžadována fakturace podnikatelskému subjektu - plátci DPH

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy ze strany Správce. Neposkytnutím výše uvedených osobních údajů má za následek nevyřízení objednávky.


III.2. Správce uchovává osobní údaje uvedené v bodě III.1. tohoto dokumentu jak v elektronické tak i listinné podobě po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní a daňové doklady podle zákona.

III.3. Pokud subjekt osobních údajů poskytl osobní údaje uvedené v bodě III.1. tohoto dokumentu v rámci online registračního formuláře pro účely opětovných či budoucích nákupů, správce uchovává osobní údaje registrovaných klientů v elektronické podobě do okamžiku kdy subjekt tyto osobní údaje v rámci svého internetového rozhraní uživatelského profilu zákazníka (dále jen klientský účet) sám neodstraní, nezmění nebo o odstranění či změnu nepožádá Správce prostřednictvím emailu na adresu info@herbaprodukt.cz. Tím není dotčen bod III.2. tohoto dokumentu.

III.4. Správce na základě zpracovatelských smluv a jiných ujednání pověřil zpracováváním osobních údajů uvedených v bodě III.1. tohoto dokumentu, za účelem zajištění přepravy zboží, tedy za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. b) GDPR, tyto zpracovatele a společné správce:

- společného správce společnost Česká pošta, s.p., IČ 47114983, sídlem Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99,Praha 1, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl A, vložka 756,

- společného správce společnost PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, PSČ 251 01, Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 105858,

- zpracovatele společnost Zásilkovna, s.r.o., IČ 28408306, se sídlem Drahobejlova 1019/27, PSČ 190 00, Praha 9, Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C,vložka 139387.

III.5. Společný správce Česká pošta, s.p., je oprávněn uchovávat osobní údaje poskytnuté ze strany Správce po dobu po níž může Česká pošta, s.p. nebo třetí strana uplatnit jakákoliv práva související s poskytnutou poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž k poskytnutí osobních údajů došlo, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Správce, České pošty, s.p., či třetí strany. Osobní údaje v rozsahu IČ a DIČ nejsou společnému správci ze strany Správce poskytovány.

Společný správce PPL CZ s.r.o. uchovává osobní údaje poskytnuté ze strany Správce po dobu nezbytnou krealizaci přepravy zásilky. Po uplynutí této doby údaje dále uchovává na základě oprávněného zájmu společného správce, a to za účelem ochrany jeho právních nároků, ochrany majetku a vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí sohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a po zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Oprávněnými zájmy společného správce je ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje zpracovává po dobu 10 let.

Zpracovatel Zásilkovna, s.r.o., uchovává osobní údaje uvedené v bodě III.1. tohoto dokumentu, vyjma IČ a DIČ, po dobu 3 let od jejich vložení do informačního systému Zásilkovny Správcem, a to za účelem obrany práv a povinností zpracovatele. Osobní údaje v rozsahu IČ a DIČ nejsou zpracovateli ze strany Správce poskytovány.


III.6. Správce informuje subjekt osobních údajů, že poskytnutí osobních údajů subjektům uvedeným bodě III.4. tohoto dokumentu v rozsahu:

- emailová adresa zákazníka,

- telefonní číslo zákazníka,

je nezbytným předpokladem pro dokončení nákupu na internetovém obchodě Správce, přestože u některých subjektů uvedených bodě III.4. tohoto dokumentu jsou tyto osobní údaje vyžadovány pouze při doplňkových službách. Správce však svým zákazníkům nenabízí přepravní služby bez těchto, ve smluvních podmínkách některých subjektů uvedených bodě III.4. tohoto dokumentu označených jako doplňkových služeb, a to v zájmu lepšího informování adresáta o doručení zásilky a v zájmu předcházení vratek nedoručených zásilek, u nichž není zproštěn povinnosti hradit náklady na jejich doručení. V tomto smyslu se jedná o oprávněný zájem Správce v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. f) GDPR.

IV.
Zpracování za jiným účelem


IV.1. Správce na základě zpracovatelských smluv pověřil zpracováváním osobních údajů uvedených v bodě III.1. tohoto dokumentu, za účelem zajištění běžné provozuschopnosti, tedy pro účel oprávněných zájmů Správce v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. f) GDPR, tyto zpracovatele:

- Core Trade s.r.o., IČ 27794954, se sídlem Celní 444/10, Hlučín, PSČ 748 01, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29893, jako subjekt poskytující služby v oblasti tvorby softwaru, a webového a emailového hostingu,

- Kateřina Šeděňková, IČ 88319415, se sídlem Na Zátiší 390, PSČ 739 24, Krmelín, zapsána v Živnostenském rejstříku, jako subjekt poskytující služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence,

- Ing. Emilia Harmečková, IČ 11196645, se sídlem Na Šancích 113/53, PSČ 724 00, Ostrava - Nová Bělá, zapsána v Živnostenském rejstříku, jako subjekt poskytující služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence, a daňového poradenství.

IV.2. Zpracovatel Core Trade s.r.o uchovává osobní údaje uvedené v bodě III.1. tohoto dokumentu jen v elektronické podobě po dobu, po kterou je Správce povinen uchovávat účetní a daňové doklady podle zákona. Ve stejném rozsahu, a navíc s informací o bankovním účtu, a po výše uvedenou dobu, uchovává zpracovatel také osobní údaje dodavatelů Správce, jsou li fyzickými osobami.

Zpracovatel Kateřina Šeděňková uchovává osobní údaje uvedené v bodě III.1. tohoto dokumentu, vyjma telefonního čísla a emailové adresy, jak v elektronické tak i listinné podobě po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní a daňové doklady podle zákona. Ve stejném rozsahu, a navíc s informací o bankovním účtu, a po výše uvedenou dobu, uchovává zpracovatel také osobní údaje dodavatelů Správce, jsou li fyzickými osobami.

Zpracovatel Ing. Emilia Harmečková uchovává osobní údaje uvedené v bodě III.1. tohoto dokumentu, vyjma telefonního čísla a emailové adresy, jen v elektronické podobě po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní a daňové doklady podle zákona. Ve stejném rozsahu, a navíc s informací o bankovním účtu, a po výše uvedenou dobu, uchovává zpracovatel také osobní údaje dodavatelů Správce, jsou li fyzickými osobami.

V.
Zpracování za účelem přímého marketingu


V.1. Správce zpracovává za účelem odběru obchodních sdělení týkajících se potencionální koupě zboží prostřednictvím internetových obchodů www.herbaprodukt.cz(sk), www.cinska-receptura.cz(sk) a www.sportprodukt.cz(sk), tedy pro účel oprávněných zájmů Správce v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. f) GDPR, osobní údaje v tomto rozsahu:

- emailová adresa

V.2. Pokud subjekt osobních údajů poskytl osobní údaje uvedené v bodě V.1. tohoto dokumentu v rámci online registračního formuláře určeného pro účely opětovných či budoucích nákupů, správce uchovává osobní údaje registrovaných klientů v elektronické podobě do okamžiku kdy subjekt tyto osobní údaje v rámci svého klientského účtu sám neodstraní, nezmění, neomezí jejich zpracování, nebo o odstranění, změnu či omezení zpracování nepožádá Správce prostřednictvím emailu na adresu info@herbaprodukt.cz. Od okamžiku kdy subjekt se od odběru obchodního sdělení odhlásí, prostřednictvím odkazu obsaženém v každém obchodním sdělení, Správce osobní údaje uvedené v bodě V.1. tohoto dokumentu pro uvedený účel dále již nezpracovává.

V.3 Pokud subjekt osobních údajů poskytl osobní údaje uvedené v bodě V.1. tohoto dokumentu v rámci online registračního formuláře určeného jen pro účely posílání akcí, novinek a slev, správce uchovává osobní údaje uvedené v bodě V.1. tohoto dokumentu v elektronické podobě do okamžiku kdy subjekt se od odběru obchodního sdělení neodhlásí prostřednictvím odkazu obsaženém v každém obchodním sdělení nebo o odstranění či změnu nepožádá Správce prostřednictvím emailu na adresu info@herbaprodukt.cz.

V.4. Správce tímto informuje uživatele webových stránek uvedených v bodě III.1. tohoto dokumentu, že využívá v rámci reklamní služby AdWords, provozovanou společností Google LLC, službu Remarketing a v rámci reklamní služby Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., službu Retargeting. Tyto služby umožňují zobrazit návštěvníkům webových stránek, kteří se na webové stránky proklikli právě přes některou z výše uvedených reklamních služeb, případně využívají některou z jiných služeb provozovanou výše uvedenými poskytovateli služeb, reklamy cílené právě na individuální chování (individuální zájmy) návštěvníku webových stránek, tedy v našem případě reklamy na naše výrobky, a to na partnerských webových stránkách výše uvedených poskytovatelů služeb. Technologie, které zobrazování těchto behaviorálních (personalizovaných) reklam umožňují, jsou založeny především na cookies ukládaných ve vašim prohlížeči. Jak s těmito cookies nakládat najdete na samostatném dokumentu uveřejněném na našich webových stránkách pod odkazem https://www.herbaprodukt.cz/informace/informace-o-cookies/32. Poskytovateli výše uvedených služeb může docházet ke zpracování vaší IP adresy a následnému profilování, do kterého poskytovatel promítá vaše nákupní preference či zájmy. Správce doporučuje návštěvníkům jeho webových stránek seznámit se se smluvními podmínkami a ochranou osobních dat jednotlivých výše uvedených poskytovatelů služeb. Dále Správce doporučuje návštěvníkům jeho webových stránek, kteří požívají jakoukoliv službu od výše uvedených poskytovatelů služeb upravit nastavení ve svých klientských účtech jednotlivých poskytovatelů služeb způsobem, odpovídajícím jejich preferencím.

V.5. Správce dále informuje návštěvníky webových stránek uvedených v bodě III.1. tohoto dokumentu, že případným vypnutím personalizovaných reklam v klientských účtech u některého z poskytovatelů služeb může dojít jen k tomu že:

- reklamy se budou zobrazovat i nadále, ale budou pro návštěvníky méně užitečné,

- může se zobrazovat návštěvníkům více reklam,

- inzerenti při zobrazování reklam nemohou brát v úvahu návštěvníkovy předchozí návštěvy jejich webových stránek.

V.6. Správce dále informuje návštěvníky webových stránek uvedených v bodě III.1. tohoto dokumentu, kteří jsou zároveň uživatelé sociální sítě facebook, instagram nebo google +, že sdílením webových stránek Správce nebo sdílením produktů na webových stránkách umístěných může ze strany sociálních sítí docházet k jejich profilování, jimž poskytovatel sociálních sítí promítá do vašeho profilu vaše nákupní preference či zájmy. Správce doporučuje návštěvníkům jeho webových stránek seznámit se se smluvními podmínkami a ochranou osobních dat jednotlivých výše uvedených poskytovatelů sociálních sítí. Dále Správce doporučuje návštěvníkům jeho webových stránek, kteří požívají jakoukoliv službu od výše uvedených poskytovatelů sociálních sítí upravit nastavení ve svých klientských účtech jednotlivých poskytovatelů sociálních sítí způsobem, odpovídajícím jejich preferencím.

VI.
Zpracovávání za účelem získávání recenzí

VI.1. Správce na základě zpracovatelských smluv pověřil zpracováváním osobních údajů týkajících se jeho zákazníka v rozsahu:

- emailová adresa,

- údaje o uskutečněném nákupu,

a to za účelem zjišťování recenzí od svých zákazníků, tedy pro účel oprávněných zájmů Správce v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. f) GDPR, tyto zpracovatele:

- Heureka Shopping s.r.o.,IČ 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218977, provozovatele služby Heureka.cz,

- Seznam.cz, a.s., IČ 26168 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493, provozovatele služby Zboží.cz.

VI.2. Zpracovatelé uvedení v VI.1. tohoto dokumentu zpracovávají osobní údaje výhradně za účelem emailem poslaného dotazníku ověřujícího spokojenost zákazníka s uskutečněným nákupem a dále za účelem uveřejnění recenze zákazníka (vyplněného dotazníku) na webové stránce vytahující se k dané službě. Hodnocení každého nákupu zákazníkem je pro prodávajícího důležitou zpětnou vazbou o jeho prováděné činnosti a zároveň důležitou informaci (reklamou) pro jeho potencionální zákazníky o kvalitě jeho služeb. Zveřejnění recenzí je pro Správce oprávněným zájmem zejména proto, že ctí zájmy svých zákazníků. Zájmem zákazníků Správce je možnost se otevřeně vyjádřit k uskutečněnému nákupu. Zájmem potenciálních zákazníků Správce je možnost se seznámit s objektivním hodnocením služeb poskytovaných Správcem. Výše uvedené zájmy Správce nepřevyšují zájmy jeho zákazníků a ve významné oblasti se jedná o zájmy společné.


VI.3. Zpracovatel Heureka Shopping s.r.o., e-mailové adresy zákazníků, na něž pošle dotazník Ověřeno zákazníky, ihned po odeslání dotazníků transformuje (zahashuje SHA 1+salt)tak, aby nebylo možné je hromadně exportovat a zneužívat.


VI.4. Zpracovatel Seznam.cz, a.s. na základě zpracovatelské smlouvy uchovává osobní údaje uvedeném v bodě VI.1. tohoto dokumentu po dobu 230 dní od jejich obdržení.


VI.5. Zákazník má právo v rámci nákupního procesu vyslovit nesouhlas se zpravováním jeho osobních údajů v rozsahu a za účelem uvedeném v bodě VI.1. tohoto dokumentu. V případě vysloveného nesouhlasu nebudou osobní údaje uvedené v bodě VI.1. tohoto dokumentu zpracovatelům poskytnuty.

VII.
Práva subjektu osobních údajů


VII.1. Fyzické osobě, jenž požádá Správce o výpis jejích zpracovávaných osobních údajů, prostřednictvím emailové zprávy na adresu info@herbaproukt.cz nebo písemně listovní zásilkou adresovanou na adresu sídla Správce, vystaví Správce bezplatně potvrzení o rozsahu a způsobu zpracovávání jejích osobních údajů. Toto potvrzení je Správce povinen vystavit a předat pouze subjektu osobních údajů, který svou totožnost Správci prokáže, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti o vystavení potvrzení. Každé další potvrzení vystavené Správcem v rámci následujících 12 kalendářních měsíců od vystavení prvního potvrzení bude subjektu osobních údajů zpoplatněno, a to ve výši odpovídající nákladům na využití technických prostředků a potřebnému času pro vyhotovení takového potvrzení.

VII.2. Fyzická osoba má právo na bezplatnou opravu, výmaz či omezení zpracování jejich osobních údajů, ledaže zpracování jejich osobních údajů probíhá na základě zákona. Toto právo může sama fyzická osoba realizovat některým ze způsobů popsaných v bodech III.3., V.2.,V.3.,VI.5., nebo požádat Správce, prostřednictvím emailové zpráva na adresu info@herbaproukt.cz nebo písemně listovní zásilkou adresovanou na adresu sídla Správce, o opravu, výmaz či omezení zpracování jejich osobních údajů. Není- li to v rozporu se zákonnou povinnosti Správce nebo z jeho oprávněnými zájmy, a subjekt osobních údajů, náležitě prokáže svou totožnost, Správce žádosti vyhoví a úkon provede nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti s tím, že zároveň vyrozumí případné další správce či zpracovatele, kterým byly osobní údaje poskytnuty, o nutnosti provedení stejných úkonů. V opačném případě uvede Správce důvody odůvodňující nevyhovění žádosti.

VII.3. Fyzická osoba, která má za to, že Správce porušuje její práva týkající se jejích osobních údajů má právo podat námitku na zpracovávání jejich osobních údajů, a to prostřednictvím emailové zpráva na adresu info@herbaproukt.cz nebo písemně listovní zásilkou adresovanou na adresu sídla Správce. Fyzická osoba, která má za to, že došlo k porušení jejího práva na ochranu osobních údajů, má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII.4. Fyzická osoba, která je subjektem osobních údajů jež Správce zpracovává, může Správce požádat o přenositelnost svých osobních údajů prostřednictvím emailové zpráva na adresu info@herbaproukt.cz nebo písemně listovní zásilkou adresovanou na adresu sídla Správce. Pokud subjekt osobních údajů, náležitě Správci prokáže svou totožnost, Správce žádosti vyhoví a úkon provede nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti s tím, že vyhotoví soubor ve formátu XML, který zpřístupní podle žádosti buď subjektu osobních údajů nebo jinému správci, kterého subjekt osobních údajů určil.

VIII.
Informování Správcem

VIII.1. Správce tímto informuje subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje nejsou předmětem žádného rozhodnutí, a to včetně opatření, které hodnotí osobní aspekty týkající se jeho osoby, a jež vychází výlučně zautomatizovaného zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej podobně významně dotýká, jako jsou automatizované zamítnutí on-line žádosti nebo postupy bez jakéhokoliv lidského zásahu.

VIII.2. Správce přijal taková technicko - organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení čiztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož ik jinému zneužití osobních údajů.


VIII.3.Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje subjektů údajů do jiných zemí EU, ani do třetích zemí mimo EU.

IX.
Závěrečná ustanovení


IX.1. Přijetí této ochrany osobních údajů je možné pouze osobou ve věku nejméně 16 let. Pokud přijme tuto ochranu osoba mladší 16 let, aniž by o tom neprodleně informovala Správce, případně aniž by doložila souhlas svého zákonného zástupce, má se za to, že uvádí Správce záměrně v omyl.

IX.2. Potvrzení o seznámením se z obsahem ustanovení uvedených v tomto dokumentu Ochrana osobních údajů a jejich přijetí se uskuteční zaškrtnutím políčka (checkboxu), vedle kterého byl umístěn odkaz na tento dokument.

IX.3. Ustanovení uvedená v tomto dokumentu Ochrana osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

IX.4. Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorským právem, které znemožňuje dokument nebo jeho části neoprávněně kopírovat nebo jiným způsobem užívat.

Soubory ke stažení

Ochrana osobních údajů407 kB
Polityka prywatności240 kB

Proč HERBAPRODUKT?

Internetový obchod HERBAPRODUKT.cz se již od roku 1997 zabývá prodejem výrobků Americké společnosti HERBALIFE a od roku 2009 prodejem výrobků společnosti TIANSHI.

Na našem e-shopu nabízíme pouze osvědčené a kvalitní výrobky, s kterými máme dlouholetou zkušenost a na které máme výborné ohlasy od našich stálých zákazníků.

0

tolik let jsme na trhu
SE ZDRAVOU VÝŽIVOU

0

DRUHŮ ZBOŽÍ
NA NAŠEM E-SHOPU

Nepropásněte akce, novinky a slevy

Seznámil(a) jsem se s vaší Ochranou osobních údajů, týkající se zpracování mých údajů na základě zákona

Můžete se kdykoliv odhlásit. Odběr novinek zasíláme nanejvýš 1x za 14 dní.

ok

Přidat další zboží

Přejít do košíku